Jsme v souladu s legislativou EU o ochraně
osobních údajů!
We are in accordance with the EU legislation on personal data protection!
Wir stehen im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen der EU!

 

NAŘÍZENÍ GDPR plné znění.docx (134786)







Prohlášení správce osobních údajů o ochraně osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR

 

Identifikace správce osobních údajů:

Klub svatého Eustacha, z.s. (dále jen Spolek) se sídlem Kněžice čp. 59, 289 02 okr. Nymburk; IČ: 489 25 977

(Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze L)

Web: https://www.klub-svateho-eustacha-z-s.cz/

Zastoupený předsedou:

Mgr. Miroslav DRAHOTA
Polní 48, 294 43 Čachovice

Korespondenční adresa: Rakouská 683/D, 289 23 Milovice
tel.č.: 721 898 155
e-mail: miroslavdrahota@seznam.cz


Klub svatého Eustacha, z. s.  je otevřený spolek pro všechny fyzické a právnické osoby zabývající se výkonem práva myslivosti a loveckou kynologií, myslivecké odborníky, myslivecké kynology, mladé myslivce a adepty myslivosti a přátele myslivosti a myslivecké kynologie. Spolek má celostátní působnost a má za cíl vychovávat nové generace myslivců - ochránců přírody a myslivecké kynology, a to ve smyslu tradic českých myslivců, křesťanské víry a etiky, s odkazem na činnost Schwarzenberských myslivců, kteří založili v roce 1692 vůbec první organizaci myslivců v Čechách a říkali si Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha.

Důvody shromažďování a spravování osobních údajů:



- Evidence členů klubu, kteří svoje údaje poskytují na základě vlastního rozhodnutí, písemně, na vlastnoručně podepsaném tiskopise "Přihláška do klubu". Jsou na ní uvedeny pouze tyto údaje: Jméno a příjmení člena, doručovací adresa člena (z důvodu zasílání klubové ročenky, eventuálně jiných klubových tiskovin), v případě, že je k dispozici mailová adresa nebo telefonní číslo člena, je rovněž podchyceno.  Slouží k okamžitému kontaktu činovníků klubu se členem. Kartotéku spravuje předseda klubu. Kartotéka není nikde zveřejňována, je k dispozici na vyžádání pouze členům klubu.


- V případě volených funkcionářů klubu jsou jejich osobní údaje veřejně přístupné na webu klubu. Jedná se o jména, domovní adresy, mailový a telefonický kontakt. Tyto údaje jsou rovněž poskytnuty příslušnému rejstříkovému soudu jako příloha klubových stanov, které tento soud spravuje. U příslušného soudu je uložen písemný ověřený souhlas funkcionářů klubu.


- Klub dále využívá adresy účastníků na akcích, klubem pořádaných Soubor přihlášek  je klubem archivován v souladu s požadavky zastřešující organizace. Není nikde veřejně přístupný.


- Klub pořádá také pracovní soutěže psů. Součástí podepsané přihlášky na akci je domovní adresa vůdce, eventuálně majitele, pokud se nejedná o jednu osobu. V případě soutěží, při kterých vůdce manipuluje se střelnou zbraní, je součástí přihlášky rovněž číslo zbrojního průkazu, loveckého lístku a příslušného pojištění. Tyto informace se na veřejnost nedostávají. Přihlášky, eventuálně výsledky zkoušek společně s adresami jsou v kopii předávány případně zastřešujícím orgánům (ČMKJ, ČMMJ).


-Klub na svém webu pravidelně zveřejňuje i fotogalerie z akcí klubu


Ve smyslu ustanovení čl. 6 a násl. GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, neboť:

a)     subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b)     zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

c)     zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.


Klub jako správce osobních údajů doposud zachází, a i nadále bude s osobními údaji zacházet po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů uvedených ve výše zmíněných důvodech.


POUČENÍ pro subjekty osobních údajů:

Subjekty osobních údajů mají ve smyslu GDPR tato práva:

a)      právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);

b)      právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);

c)      právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);

d)      právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);

e)      právo na oznamovací povinnost správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR)

f)       právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR);

g)      právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)


Za Klub svatého Eustacha, z.s.

Mgr. Miroslav DRAHOTA v.r. - předseda a statutární zástupce