Historický kalendář spolku

Myslivecké bratrstvo Svatého Eustacha – historie sestavená podle dochovaných pramenů a podle prací Ing. Antonína Nikendeye, uveřejněných v periodiku Rodopisné revue on-line

Založení Mysliveckého bratrstva sv. Eustacha je největší zásluha hlubockého polesného Gregora Řežábka. Později dostalo Myslivecké bratrstvo statut a konečně se stali členy bratrstva také myslivci všech schwarzenberských panství v Čechách, Rakousku a Německu.

Myslivecké bratrstvo v Hluboké byla jedinečná instituce, vybudovaná během času v prvotřídní sociální zařízení, které vykonalo mnoho pro veškerou schwarzenberskou myslivost a lesnictví.

Také výcvik a výchova myslivců byly organizovány mysliveckým bratrstvem a tím se podstatně zvýšila odbornost knížecího lesního personálu, což výrazně ovlivnilo kvalitu schwarzenberského lesního hospodaření.

Myslivecké bratrstvo existovalo plných 250 let. Během celé této dlouhé doby působilo na zvyšování úrovně lesního hospodářství a myslivosti.

Teprve nacismus, v roce 1942,  ukončil činnost této prastaré a slavné instituce. Polesný Řežábek byl prvním svobodně zvoleným předsedou Mysliveckého bratrstva sv. Eustacha na panství Hluboká

 

Založení:

 

Kníže Ferdinand ze Schwarzenbergu povolil svým dopisem bratrstvo dne 5. června 1692 a stejně tak povolil půjčku 50 zlatých na pořízení zeleného praporu. Tento dopis je skutečně zakládací listinou Mysliveckého bratrstva svatého Eustacha v Hluboké (Jägerbruderschaft des hl. Eustachius zu Frauenberg / Moldau)

SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Panství v Čechách všeobecně, B-7J-4a (1664-1726).

 

První stanovy:

 

Mysliveckému bratrstvu bylo povoleno navrhnout si stanovy, 19. června 1699 byl vydán příkaz k jejich vypracování. Ještě před jejich schválením myslivci požádali o dovolení stavby nové střelnice, což bylo bez námitek povoleno. Dne 20. října 1699 byly stanovy knížetem Ferdinandem za Schwarzenbergu schváleny a podepsány.

 

Matrika:

 

V roce 1710 byla založena „Nová Matrikulární Kniha“ Mysliveckého bratrstva sv. Eustacha. Je to objemná kniha vázaná v zeleném sametu, se schwarzenberským znakem zhotoveným ze stříbra. Dosavadní členové byli přepsáni ze staré matriky bratrstva, která se však nezachovala.

SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Sbírka rukopisů (1327-1968), katalog II / ČK-24

 

Článek o Mysliveckém bratrstvu Svatého Eustacha měl premiéru v jihočeském periodiku Myslivec - Časopis pro návrat přirozených vztahů přírody a myslivosti, ročník 3, č. 7, červenec 1996, s. 8-9. Tento kvalitní, nezávislý měsíčník vycházel čtyři roky v letech 1994 - 1997, šéfredaktor Petr Martan, vydavatelé Petr Martan a Blanka Vondrášková, Čkyně.

Stříbrný kříž

Po zániku časopisu pak autor – Ing. Antonín Nikendey věnoval svůj text redakci Rodopisné revue, a od roku 2003 znovu usilovně pracoval na jeho dalším doplnění a rozšíření o nové informace stran historie stříbrného kříže, součásti tzv. stříbrného pokladu Mysliveckého bratrstva sv. Eustacha. Pro hlubocké bratrstvo kříž pořídil někdejší lovčí Norbert Kfelíř ze Zakšova. Mladí schwarzenberští knížecí adepti myslivosti po řádném vyučení bývali u kříže slavnostně pasováni na právodatné myslivce a skládali přísahu i svatému Eustachovi. Zdolat některé podstatné, nemilé úřední překážky však bylo pro Ing. Nikendeye časově velmi náročné a k publikování výsledků pátrání už nedošlo.

Jägerbruderlade_Schwurkreuz.jpg

Na přiložené fotografii  je zobrazen litinový kříž z pozůstalosti Ing. Antonína Nikendeye, který stával v kapli sv. Eustacha na zámku Ohrada do roku 1942, kdy bylo Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha zrušeno nacisty.

 

Založení Klubu Svatého Eustacha, z.s.

Až dne 11. 9. 1992, tedy po 50 letech od násilného ukončení činnosti původního Mysliveckého bratrstva Svatého Eustacha za strany nacistů a po 300 letech od jeho založení na základě dopisu knížete Ferdinanda ze Schwarzenbergu, byl několika nadšenými myslivci opětovně oficiálně založen spolek - Klub Svatého Eustacha, který se v roce 2014 úspěšně přeregistroval v souladu s novými zákonnými ustanoveními, a který tak přímo navazuje na činnost a hrdě se hlásí k odkazu svých předků - Schwarzenberských myslivců - "Mysliveckého bratrstva Svatého Eustacha" - první organizace českých myslivců na území Čech.

Klub byl  zaregistrován  ke dni 11. 9. 1992 Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VSC/1-14948/92-R jako lovecký klub, který sdružuje české občany, myslivecké odborníky, mladé myslivce a adepty myslivosti. Jeho činnost nebyla nikdy ukončena a spolek tedy fakticky nadále existuje pod přiděleným IČ: 489 25 977 a je registrován ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, položce 4002 od 1. 1. 2014.

Klub Svatého Eustacha původně založený ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

V roce 2014 proběhla úspěšně přeregistrace spolku v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb.

Klub Svatého Eustacha, z.s., se hrdě hlásí k odkazu slavné myslivecké organizace v Čechách, která se jmenovala "Myslivecké bratrstvo Svatého Eustacha" a která byla založena právě Schwarzenberskými myslivci v roce 1692 a která zde nepřetržitě působila až do roku 1942, kdy byla po 250 letech své existence, v souvislosti s nacistickými perzekucemi proti Schwarzenbergům, nuceně zrušena. Činnost jakékoliv myslivecké organizace na bývalém panství Schwarzenbergů tak nebylo možné obnovit. V období totalitní moci KSČ od února 1948 do listopadu 1989 ani nemluvě.

 

Dne 19. 3. 2015 - Klub Svatého Eustacha, z.s. obdržel poštou  od Ministerstva zemědělství, jako věcně příslušného správního orgánu, v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 písm. i) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. dubna 2015 Pověření č. 1/2015 k organizování zkoušek psů z výkonu.

Mimo jiné má klub pověření k jmenování a odvolávání rozhodčích pro jednotlivé skupiny loveckých psů, při dodržení podmínek stanovených v § 17 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 244/2002 Sb., a za tím účelem klub povede seznam rozhodčích pro jednotlivé skupiny loveckých psů

 

Na základě výše uvedených podkladů zpracoval:

Mgr. Miroslav DRAHOTA – předseda spolku