Myslivost

Historický vývoj legislativy myslivosti (zdroj Wikipedia)

 

        První zákon týkající se myslivosti spadá do poloviny 10. století, kdy kníže Boleslav I. stanovil tzv. vysokou honbu, tedy právo lovu bylo doménou pouze panovníka. Dalším významným letopočtem byl rok 1573, kdy český sněm vydal nařízení, které pojednávalo o ochraně zvěře a tím také stanovovalo podmínky jejího lovu.

        Další úpravy lovectví vydal Karel VI. roku 1728 vydáním loveckého řádu (Jägerordung), který zůstal nezměněn až do vlády Marie Terezie, která v roce 1743 vydala řád nový.

        Za vlády Habsburků vyšlo mnoho patentů, které přímo či nepřímo ovlivňovaly myslivost. Zajistit rovnováhu mezi využíváním zvěře na jedné straně a ochranou zájmů těch, kdo na zemědělské půdě hospodařili, na straně druhé, měl za cíl patent císaře Josefa II. z roku 1786.

        Po zrušení poddanství byl vydán císařem Františkem Josefem I. v roce 1849 nový zákon o myslivosti, který platil pro celou Rakouskou říši a tedy i České země.

        Rok 1866 byl významný pro českou myslivost, neboť byl přijat první samostatný zákon o myslivosti pro Království české. Významný byl zákon č. 98 z roku 1929, tzv. Malý honební zákon, který mimo jiné stanoval doby lovu a doby, kdy je zvěř hájena.

        Po nástupu Komunistické strany byl v roce 1947 vydán zákon, který rozšířil myslivost veřejnosti, tím ale došlo často k přílivu laiků a lidí nerespektujících mysliveckou etiku. Bylo také stanoveno povinné členství v jednotné myslivecké organizaci. Zákon č. 23/1962 stanovil plány lovu zvěře a jejího chovu. 

Po revoluci byl roku 1990 vydán zákon č. 83, který sice zrušil povinné členství v mysliveckých organizacích, ale tato povinnost nadále zůstala u kynologických rozhodčích a defacto i u ostatních členů, kteří chtějí tzv. využívat „výhod členství v ČMMJ“, kterých ale pozvolna ubývá.  

        Novela zákona 23/1962 č. 270 umožňovala správu honitby nejen mysliveckým organizacím a také zrušila na nátlak ochránců zvířat termín „škodná zvěř“. Novela č. 512 ze stejného roku poté zavedla přechodný myslivecký zákon.

V současné době je v platnosti zákon 449/2001 v posledním platném znění.

Současné právní předpisy o myslivosti

 

Užitečné informace na portálu MZeČR - MYSLIVOST

https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/

 

PROBLEMATIKA ČERNÉ ZVĚŘE

Niže je uveden na odkaz příslušného portálu Ministerstva zemědělství týkající se výzkumného úkolu

ke zhodnocení populace černé zvěře a vypracování návrhu na její účinnou regulaci

https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/vyzkumne-ukoly/zhodnoceni-vyvoje-populace-cerne-zvere-a.html

 

HONITBY v ČR:

odkaz na protál ÚHÚL - honitby ČR

https://eagri.cz/public/app/uhul/MyslMap/

 

Ústřední hodnotitelská komise trofejí:

Ústřední hodnotiteská komise trofejí byla zřízena na základě ustanovení v § 6 odst. 2 a § 58 odst. 2 písm. f) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Blíže na odkazu na portál MZeČR:

https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/ustredni-hodnotitelska-komise-trofeji/

 

DOBY LOVU ZVĚŘE

Podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb., č. 403/2013 Sb., č. 480/2002 Sb. a č. 403/2013Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Zvěř srstnatá

 

01.08. - 15.01.

jelen, laň a kolouch jelena evropského

16.08. - 31.12.

jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského

01.08. - 15.01.

jelen a laň jelena siky japonského*

01.08. - 30.04.

kolouch jelena siky japonského*

16.08. - 31.12.

daněk skvrnitý, daněla, daňče

01.09. - 31.12.

jelen, laň a kolouch jelence běloocasého

16.05. - 30.09.

srnec obecný

01.09. - 31.12.

srna, srnče

01.08. - 31.12.

muflon, muflonka, muflonče

01.08. - 31.01.

kňour a bachyně prasete divokého *

01.01. - 31.12.

sele a lončák prasete divokého

01.09. - 31.12.

kozel, koza a kůzle kozy bezoárové

01.10. - 30.11.

kamzík horský, kamzice, kamzíče

01.11. - 31.12.

zajíc polní *

01.01. - 31.01.

zajíc polní (jen odchytem)

01.09. - 31.12.

zajíc polní (jen loveckými dravci)

01.11. - 31.12.

králík divoký *

01.10. - 30.11.

jezevec lesní *

01.01. - 31.12.

liška obecná

01.11. - 28.02.

kuna lesní a skalní *

01.11. - 29.02.

ondatra pižmová

Zvěř pernatá

 

16.10. - 31.12.

bažant obecný - kohout

16.10. - 31.01.

bažant obecný - kohout i slepice jen v bažantnicích

01.01. - 31.03.

bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem)

01.02. - 31.03.

bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích)

01.09. - 31.12.

bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci)

16.10. - 15.03.

bažant královský - kohout

16.10. - 31.12.

bažant královský - slepice jen v bažantnicích

15.03. - 15.04.

krocan divoký - kohout

01.10. - 31.12.

krocan divoký a krůta

16.08. - 15.01.

husa polní, velká, běločelá *

01.09. - 30.11.

kachna divoká, polák velký, polák chocholačka *

01.09. - 30.11.

lyska černá *

16.10. - 31.12.

perlička obecná

01.08. - 31.10.

holub hřivnáč

16.10. - 15.02.

hrdlička zahradní

01.07. - 28.02.

straka obecná

01.07. - 28.02.

vrána obecná

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.

POZOR ZMĚNA !!!!

Dne 1. ledna 2016 nabude účinnosti vyhláška Ministerstva zemědělství č. 343/2015 Sb. ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitějšími změnami, které nový předpis přináší, jsou celoroční doba lovu dospělé černé zvěře a prodloužení doby lovu daňčat, kolouchů jelena evropského a muflončat

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/15-343.htm

 

 

Myslivecký seminář Středočeského kraje proběhl dne 8. 4. 2015

Vážené dámy, vážení pánové, vážení myslivci a přátelé myslivosti

 

Dne 8. 4. 2015 proběhl Myslivecký seminář Středočeského kraje, kde byly představeny zajímavé prezentace předních odborníků na problematiku myslivosti a životních podmínek zvěře v našich honitbách.

 

Všechny prezentace byly dány k dispozici pro využití všem zájemcům o tuto problematiku.

 

Klub Svatého Eustacha, z.s. dostal svolení odpovědného pracovníka Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje ke zveřejnění odkazů na tyto velice zajímavé prezentace na klubových stránkách Klubu Svatého Eustacha, z.s.

 

Veškeré prezentace je možné jednak nalézt na odkazu:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/myslivost/-/asset_publisher/RsSgVy8V2ei6/content/prezentace-z-mysliveckeho-seminare-stredoceskeho-kraje?redirect=http%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fmyslivost%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_RsSgVy8V2ei6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3

 

V případě jakýchkoliv dotazů, či připomínek můžete kontaktovat i přímo Ing. Tomáše Zíku, Ph.D. – pracovníka Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

Výše uvedená akce byla uspořádána pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí PhDr. Bc. Marka Semeráda, MBA a vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Josefa Keřky, Ph.D.

 

Jednotlivé prezentace ke stažení: