Napsali nám - sekce s ohlasy na naše aktivity a příspěvky návštěvníků našeho webu

Od: Karel Pfeifer <karelpfeifer@seznam.cz>
Komu: navinicich@seznam.cz
Datum: 1. 3. 2015 16:23:58
Předmět: Několik poznámek k situaci v lovecké kynologii

 

Dobrý den,

především příjměte poděkování za zasílané informace o dění v čs myslivosti, ČMMJ, lovecké kynologii. Není to nic radostného, ale především v myslivecké kynologii nic nového. Píšete ve svých "Několika větách", že jste členem ČMMJ nějakých 32 let , já cca 68 roků, pokud započítám i ČSMJ, ČSMS,ČMS,ČMMJ. Myslím, že nám všem chybí nějaká autorita typu Podhájského, Knolla, Steinitze, nebo raději Hägendorfa. Rakušák by byl asi lepší, protože i v Knollově době, před 60 lety, existovaly mezi kynology nepěkné vztahy, třeba Jaroslav Charouzek versus Knoll.

V příloze Vám posílám názor na situaci v současné kynologii, bez polemiky k jednotlivým bodům z "Několika vět".

Ale přece jen,

ad1): A co dál?,

ad2) Takový monopol neexistuje. Jen pověření k organizování a provádění zkoušek z výkonu podle novel. Vyhlášky  244. Soutěže, chovatelské zkoušky mohou provádět třeba chovatelské kluby pod ČMKJ.

ad3) vůdce nemusí být členem ČMMJ, rozhodčí pro soutěže a chov. Zkoušky také ne. A co zahraniční rozhodčí?

V odstavci "Svědčí o tom následující praxe": Tak především citované právní normy (Zákon a vyhlášky) neznají pojem "Lovecky upotřebitelný pes", přečtěte si znovu § 44 Zák. 449

Dále Vyhlášky a tím méně Zákon se nemůže zabývat jmenovitým výčtem zkoušek", to je věcí Zkušebních řádů.

Zcela logicky jen stanoví, které výkony musí pes prokázat.

Zcela správně uvádíte, že ZŘ ČMMJ není v souladu s Vyhláškou a také s Pověřením MZem. Na problém ZŘ ČMMJ ve vztahu k FCI reaguji v příloze. Je pravda, že ČMMJ nemůže sama organizovat zkoušky se zadáním CACIT, CACT. To je ale v ZŘ upraveno tak, že tyto zkoušky organizuje ve spolupráci a s povolením organizace zastupující FCI v ČR -ČMKJ.

V příloze jsem se pokusil naznačit jak tyto otázky řešit, aniž by bylo třeba okamžitě skládat něčí funkce.

S pozdravem

Myslivosti a kynologii zdar.

Karel Pfeifer

 

Příloha:

Několik poznámek k zaslané kritice současného stavu lovecké kynologie ČR.

Reakce na „Několik vět k současné situaci v lovecké kynologii v ČR. (Mgr. Miroslav Drahota)

 

Celá patálie začíná po rozdělení ČSR a ztrátě členství ČMMJ v FCI. Od té doby ČMMJ usiluje o udržení dosavadního postavení v lovecké kynologii. Byla vytvořena ČMKJ, tehdy -1992-jako účelová organizace, zapojená do struktur FCI, prostřednictvím které měla ČMMJ udržet v lovecké kynologii své kompetence. Dokladem toho jsou mnohá, naprosto pitomá ustanovení v periodicky vydávaných zkušebních řádech, která jsou v rozporu s nadřazenými normami. I nový ZŘ vydaný v roce 2014.(str.9 a 10)  považuje chovatelské kluby („prostřednictvím ČMKJ “) za „ kolektivní členy“ČMMJ. Tyto kluby, pokud jsou „kolektivními členy ČMMJ“, mohou podle ZŘ, a to jen ve spolupráci s ČMMJ, OMS, pořádat zkoušky z výkonu. Jenomže je to trochu obráceně. ČMMJ a její organizační složky –OMS-,mohou pořádat zkoušky z výkonu se zadáním CACIT, CACT, jen pod záštitou a se souhlasem organizací napojených na FCI, tedy s ČMKJ či jejími  kol.členy, chovatelskými kluby.

Samotné ČMMJ v kynologii zbývá t.č. pouze „Pověření MZem.ČR, k organizování a pořádání zkoušek loveckých psů z výkonu, pro používání v honitbách v souladu s platným zákonem a prováděcí vyhláškou č.244 novel.362. Zkušební řády vydávané ČMMJ, ale nejsou v souladu se Zákonem o myslivosti, ani s prováděcí vyhláškou a pověřením MZ. (mimo jiného s § 17 vyhlášky , čl.(4): „Zkoušky s výkonu se ohodnocují celkovou známkou „obstál neboneobstál“.) Tyto zkoušky nemají s chovatelskými zkouškami klubů a soutěžemi FCI nic společného.                                

 

Podívejme se na ZŘ pro posuzování zkoušek FCI, všeobecná část, cit:  „Účelem mezinárodních soutěží o CACIT-FCI je selekce psů loveckých plemen, kteří jsou nejlépe využitelní jako lovečtí psi, jsou schopni nejlépe prezentovat lovecké vlastnosti plemen, ve snaze ukázat jak pokračuje jejich zušlechťovací proces. Toto stimuluje i ostatní chovatele k produkci nejlepšího potomstva jednotlivých plemen.“

Z toho vyplývá, že ZŘ ČMMJ vydané pro zkoušky lovecký psů z výkonu, pro jejich používání v honitbách, podle prováděcí vyhlášky MZ-ČR, na straně jedné a zkušební řády pro chovatelské zkoušky či soutěže  FCI, na straně druhé, nelze slučovat v jakýsi „Eintopf“, který se opakovaně  pokouší uvařit  KK ČMMJ. 

Tato situace má snad dvě řešení.

1/ Na základě Pověření MZ-ČR k organizování a konání zkoušek bude ČMMJ či další pověřené organizace realizovat zkoušky s cílem  umožnit uživatelům honiteb držet lovecké psy“( § 44 Zák.491/2001) pro používání v honitbách, v souladu s ustanovením zákona o myslivosti a platné prováděcí vyhlášky MZ-ČR. Těmto loveckým psům po absolvování zkoušek s výsledkem „obstál“, vydá pořadatel potvrzení o složení zkoušky. Tyto zkoušky by se neměly zapisovat do průkazu původu psa ,protože  jsou z hlediska chovatelského zcela irelevantní a požadavky „Vyhlášky“ na jednotlivé výkony psů n.př. „vyhledávání zvěře“ místo dosavadního „vyhledání“, umožňuje  absolvovat úspěšně tyto zkoušky bez  kontaktu se živou zvěří. Cit. vyhledání před novelizací = hledání a nalezení živé zvěře  v honitbě, a to  ve všech přírodních podmínkách , zatímco novela vyhlášky z r.2014 uvádí pouhé vyhledávání = ochota a schopnost psa určeném prostoru  prohledávat terén a vyhledávat, tedy nikoli vyhledat a nalézt  živou zvěř.                                                               Na těchto zkouškách nelze prokazovat potřebné, geneticky podmíněné, vlastnosti psů pro použití k chovu.(Vystavování - ohaři , hlasitost ,nahánění-honiči, slídiči,teriéři, jezevčíci.)

 

Konání chovatelských zkoušek a soutěží FCI je věcí organizací zapojených do ČMKJ – ČMKÚ - FCI – chovatelských klubů. Zkušební řády pro tyto zkoušky musí být v souladu s normami – ZŘ - FCI a slouží k především k prokázání specifických, geneticky podmíněných vlastností jednotlivých plemen lovecký psů v oblasti výkonu. Za upevňování a rozvojvlastností v oblasti exteriéru i výkonu zodpovídají především chovatelské kynologické kluby napojené prostřednictvím ČMKJ (u loveckých plemen) na FCI.                                                          

Je na MZ ČR, zda psi po jejich absolvování budou zároveň považováni za „lovecké psy“  podle § 44 Zák. a bude jim vydáno ono  potvrzení o složení zkoušky z výkonu. Nepovažuji to za podstatné, protože náročnost zkoušek podle vyhl. 244 je velmi nízká a většina psů na soutěžích FCI už nějaké ty PZ podle ZŘ ČMMJ mají v mládí za sebou.

 

Alternativa 2/ Pokračovat v současném způsobu organizování zkoušek při  využití ustanovení Smlouvy o součinnosti uzavřené dne 13.února 2014  mezi tehdejším vedením ČMMJ a ČMKJ.

 Jak ale uvést dosavadní ZŘ vydaný ČMMJ pro zkoušky loveckých psů z výkonu do souladu s nadřazenými právními normami, a to jednak s novelizovanou Vyhláškou a Pověřením MZ-ČR a současně s chovatelskými hledisky vč. podmínek FCI, které nejen kynologické kluby začleněné do ČMKJ, ČMKÚ, FCI, ale i ČMMJ musí dodržovat při chovatelských zkouškách z výkonu a soutěžích se zadáním titulů CACIT?  Stále platí, (viz.čl.4 stanov ČMKJ ), že je to Českomoravská kynologická jednota, která „Vytváří podmínky pro zvyšování úrovně lovecké upotřebitelnosti jednotlivých plemen loveckých psů……….,Koordinuje činnost chovatelských klubů ve směru výkonu lovecký psů “. Je zcela na chovatelských klubech, jak v souladu s podmínkami ČMKJ a FCI, budou organizovat a provádět chovatelské zkoušky z výkonu, či soutěže. Budou-li tyto akce organizovány ve spolupráci s OMS, resp. ČMMJ může to být na prospěch věci. Nelze však tuto spolupráci ve ZŘ ČMMJ vynucovat. ČMMJ jako organizace vzniklá na základě zákona o sdružování občanů, disponuje pouze  pověřením M Zem. k organizování zkoušek z výkonu podle shora zmíněné novel. vyhlášky. V oblasti  chovu  loveckých plemen, kde prostřednictvím výstav, zkoušek z výkonu a následné selekce se sleduje zušlechtění exteriérových i výkonnostních vlastností, nemá ČMMJ žádné kompetence.   

 

V Doksech 26. ledna 2015                                                  K. Pfeifer

S laskavým svolením autora pana Karla Pfeifera zveřejnil předseda Klubu Svatého Eustacha. z.s. Mgr. Miroslav Drahota