Odpovědi ČMMJ a ČMKJ na žádosti Klubu Svatého Eustacha, z.s. o spolupráci v oblasti lovecké kynologie

07.05.2015 20:21

Vážení přátelé, členové klubu a přiznivci lovecké kynologie,

na níže uvedených odkazech naleznete kopie odpovědí vedení ČMMJ, z.s. a jednatelky ČMKJ, z.s. na žádosti Klubu Svatého Eustacha, z.s. o vzájemné uznávání rozhodčích výkonu loveckých psů a o uzavření dohody o spolupráci v oblasti lovecké kynologie.

Dle našeho názoru se jedná o cílenou diskriminaci našeho spolku ze strany Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. a Českomoravské kynologické jednoty, z.s. na úseku organizace a pořádání zkoušek loveckých psů z výkonu.

Státní legislativa (Zákon o myslivosti a jeho prováděcí vyhlášky) ve své dikci jasně stanovuje za jakých podmínek lze psu přiznat status „loveckého psa“. Zákon o myslivosti, ani jeho prováděcí vyhlášky se nezabývají žádným jmenovitým výčtem zkoušek, při nichž pes může tento status získat, hovoří se pouze o disciplínách (loveckých výkonech), jejichž splněním pes získává kvalifikaci „lovecký pes“ ve smyslu platné legislativy.

V této souvislosti upozorňujeme na fakt a zaběhlý způsob, který však nemá žádnou zákonnou oporu, že v České republice se doposud veškeré zkoušky loveckých psů z výkonu, mimo soutěží organizovaných dle mezinárodních řádů FCI a mimo případně schválených soutěžních řádů chovatelských klubů, zkouší podle platného zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, který vydal jeden z pověřených subjektů a to Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (dále jen ČMMJ) (ZŘ ČMMJ platný a účinný od 1. 4. 2014), který je nedílnou součásti i našeho pověření.

Tento zkušební řád je tak bez jakékoliv opory v zákoně a dle vlastní vůle některých úředníků Ministerstva zemědělství, vlastně jakýmsi univerzálním zkušebním řádem pro všechny pověřené subjekty.

V dosavadní praxi však přistoupily tři „pověřené organizace k provádění zkoušek lovecké upotřebitelnosti“, tedy ČMMJ z.s.; Asociace myslivosti ČR a Myslivecká matice Česká (všichni zkouší podle Zkušebních řádů ČMMJ z.s.) k úpravě, která není v souladu ani s dikcí zákona, ani s povinnostmi České republiky, vyplývajícími z našeho členství v mezinárodní kynologické federaci - FCI. Pro přiznání zmíněného statusu si ČMMJ z.s. vytvořila vlastní soubor zkoušek, které vycházejí z požadavku zákona (mnohdy je však přesahují), aniž by však respektovala mezinárodně platné normativy FCI.

Fakticky tak vznikl monopol ČMMJ, z.s. na organizaci zkoušek loveckých psů dle jejich řádů bez respektování zákona.

ČMMJ, z.s.  s vědomím Ministerstva zemědělství svůj monopol intenzivně využívala a nadále využívá a přestala respektovat nejen potřeby skutečné myslivosti při tvorbě pravidel pro přezkušování psů, ale především přestala dodržovat podmínky, které vyjmenovává Zákon a jeho prováděcí předpisy. Jen tak se mohlo stát, že minimálně od roku 2002 nebyla pravidla pro přezkušování (zkušební řády) ze strany ČMMJ vůbec předložena na MZeČR k připomínkování.

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon nestanovuje monopol na organizování a pořádání zkoušek psů z výkonu se zadáním tzv. „lovecké upotřebitelnosti“ loveckých psů, naopak tím umožňuje pověřit organizace, které vyhovují stanovaným podmínkám, rozhodli jsme se tedy tuto možnost využít a požádat o vydání „Pověření“ pro náš klub, jako další mysliveckou organizaci s celostátní působností.

Klub Svatého Eustacha, z.s., IČ: 489 25 977 obdržel od Ministerstva zemědělství, jako věcně příslušného správního orgánu v souladu s ustanovením § 58 odst. 2, písm. i) z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) s účinností od 1. dubna 2015 pověření o organizování zkoušek psů z výkonu. Zkoušky psů z výkonu (dále jen „zkoušky“) organizované na základě tohoto pověření jsou určeny pro psy loveckých plemen uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu (§ 44 odst. 1 zákona o myslivosti).

Pověřený subjekt Klub Svatého Eustacha, z.s. (dále jen „KLUB“) je povinen se při jejich organizování řídit všemi platnými právními předpisy upravujícími danou problematiku (zejména zákon o myslivosti a prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) a podmínkami stanovenými v tomto pověření. Vzhledem ke skutečnosti, že jednou z podmínek pro KLUB je i jmenování a odvolávání rozhodčích a vedení vlastního seznamu rozhodčích při dodržení podmínek stanovených v § 17 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, vede KLUB vlastní seznam rozhodčích s příslušnými aprobacemi pro dané druhy zkoušek.

KLUB má za účelem školení, jmenování a odvolávání rozhodčích výkonu loveckých psů zpracována a schválena PRAVIDLA PRO ZKOUŠKY A JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ, která striktně vychází z ustanovení § 17 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Ze strany Ministerstva zemědělství bylo, jak výše uvedeno,  nakonec KLUBU požadované pověření vydáno s účinností od 1. 4. 2015 a se stanovenými podmínkami. Toto pověření je naprosto identické s pověřením ostatních subjektů – ČMMJ, z.s.; Asociace myslivosti ČR a Myslivecké matice české.

KLUB tedy logicky přišel s návrhem, aby si všechny pověřené subjekty navzájem uznávaly i své rozhodčí s aprobacemi pro jednotlivé druhy zkoušek v těchto řádech obsažené.

KLUB ve svých Pravidlech pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů (vyvěšen na klubových stránkách KLUBU v sekci „Kynologie“) platného od roku 2015, v článku 13, odst. 1 – Závěrečná ustanovení jasně deklaruje, že uznává doposud získané aprobace všech dříve jmenovaných rozhodčích a čekatelů, kteří jsou vedeni v seznamech příslušných pověřených subjektů k organizování a pořádání zkoušek loveckých psů z výkonu, pro příslušné druhy zkoušek.

KLUB je řádným, kolektivním členem chovatelského klubu č. 3005 – Klub bretaňských ohařů (členství je v souladu se zněním platných stanov KBO), který ve vztahu k Českomoravské kynologické unii, jako zástupce ČR v FCI, zastřešuje Českomoravská kynologická jednota, z.s..

KLUB krátce po získání „Pověření“ oslovil ČMKJ, jako členský subjekt ČMKU, který vůči ČMKU zastřešuje loveckou kynologii, s žádostí o navázání oficiální spolupráce mezi Klubem Svatého Eustacha, z.s. a ČMKJ, aby se tak předešlo dopředu avizovaným komplikacím, že pokud někdo z rozhodčích ČMMJ nebo jiného subjektu bude někdy posuzovat na kynologické akci pořádané KLUBEM, tak mu bude odebrána licence k posuzování loveckých psů z výkonu.

KLUB tak chtěl předejít i možným avizovaným komplikacím ve vztahu k zapisování výsledků jakékoliv jím pořádané zkoušky do průkazu původu psa, aby tento průkaz nebyl považován za znehodnocený, jak měl doslova uvádět člen předsednictva ČMKJ a 1. místopředseda ČMKU Ing. Jan Kubeš na školení rozhodčích pro soutěžní řády retrieverů dne 29. 3. 2015.

Toto prý podle něho vyplývá z faktu, že KLUB nemá uzavřenu dohodu o spolupráci s ČMKJ a není členem FCI.

Ve své žádosti o uzavření smlouvy o spolupráci, adresované ČMKJ, jsme doložili, že KLUB má naprosto identické pověření k organizování zkoušek psů z výkonu jako ČMMJ, z.s., Asociace myslivosti ČR a Myslivecká Matice Česká.

Rovněž jsme upozornili na skutečnost, že KLUB je oproti ostatním pověřeným subjektům řádným, kolektivním členem chovatelského klubu č. 3005 – Klub bretaňských ohařů, který ve vztahu k ČMKU, zastřešuje Českomoravská kynologická jednota.

Rovněž tak jsme připomněli, že vlastní problematiku udělování pověření k organizování zkoušek loveckých psů z výkonu v České republice doposud stále řeší zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti ve znění pozdějších předpisů a jeho přiznání spadá do orgánu státní správy, tedy Ministerstva zemědělství ČR.

Odpovědi jsou na níže uvedených odkazech. Každý nechť si sám udělá obrázek o tom, jakým způsobem je ze strany ČMMJ, z.s. a ČMKJ, z.s. jednáno.

 

Mimosmluvní pořadatel.pdf (61514)

odpověď ČMKJ.pdf (292437)

odpověď ČMMJ.pdf (293709)