POVĚŘENÍ č. 1/2015 ze dne 17. 3. 2015, č.j. 6256/2015-MZE-16233 k organizování zkoušek psů z výkonu

19.03.2015 16:56

Klub Svatého Eustacha, z.s. obdržel od Ministerstva zemědělství, jako věcně příslušného správního orgánu, v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 písm. i) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. dubna 2015 Pověření č. 1/2015 k organizování zkoušek psů z výkonu.

Mimo jiné má klub pověření k jmenování a odvolávání rozhodčích pro jednotlivé skupiny loveckých psů, při dodržení podmínek stanovených v § 17 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 244/2002 Sb., a za tím účelem klub povede seznam rozhodčích pro jednotlivé skupiny loveckých psů, v němž budou uvedena jména a příjmení, data narození, adresa a dále údaje umožňující ověření získání požadované kvalifikace a splnění podmínek stanovených pro výkon této funkce. Údaje v tomto seznamu, s výjimkou data narození, jsou údaji veřejnými.

Další podrobnosti jsou uvedeny na oskenované kopii příslušného pověření, která bude vyvěšena v příslušné sekci – klubové normativy na našem webu.