Usnesení z jednání volebního Sboru zástupců ČMMJ, z.s. ze dne 17. 11. 2015

26.11.2015 12:09

Vážení členové a návštěvnici našich webových stránek.

Na níže umístěném odkazu si můžete prostudovat oficiální Usnesení z jednání volebního Sboru zástupců ČMMJ, z.s., který se konal dne 17. 11. 2015 v Praze.

Zaujala mne tam jedna pasáž, kdy nové vedení ČMMJ, z.s.  dostalo za úkol vejít v jednání s ostatními mysliveckými organizacemi v rámci České republiky v souvislosti se záměrem na založení Myslivecké komory ČR. Myslím si, že je to velice dobrá myšlenka.

Založené profesní komory myslivců pokládám za velice důležité. Jistě by to vyřešilo řadu problémů ve vzájemné komunikaci, ale zejména by to velice významně ovlivnilo a posílilo postavení myslivců jako celku, ve vztahu k vytváření legislativy na úseku myslivosti.

Jak lze dohledat v různých pramenech, tak Profesní sdružení (chcete-li komora) cituji: " je nezávislé, zpravidla neziskové, sdružení  příslušníků - fyzických anebo právnických osob - nějaké profese, která má za cíl sledovat a zastupovat společné profesní, kulturní a ekonomické zájmy dané profese, a které nejsou odborovou organizací .

Obvykle se zakládají za účelem podpory zájmů členů dané profese, poskytovaní výměny informací mezi členy anebo vydávaní periodika ve vztahu k příslušnému oboru. U některých profesí je povinné členství v určeném sdružení - danou činnost (například funkci lékaře, farmaceuta, advokáta, exekutora apod.) nemůže vykonávat nikdo, kdo není členem daného sdružení nebo případně uznaného obdobného sdružení působícího v zahraničí.

V takových případech je profesní sdružení buď založeno přímo zákonem nebo zákon existenci sdružení předpokládá.

Zákonem může být založeno i profesní sdružení bez povinného členství - to se týká například Hospodářské komory ČR nebo Agrární komory ČR. " konec citace

No a to by právě mohl být případ Myslivecké komory v rámci ČR. Členství v jakékoliv myslivecké organizaci za účelem výkonu práva myslivosti a činností s tím souvisejících není dle současné  platné legslativy povinné.

Nikdo nesmí být nucen se sdružovat, a zároveň nikomu nesmí být na občanskou újmu, když stojí mimo jakékoliv sdružení. Kdyby tomu bylo naopak, m,ohlo by se jednat o  porušení práva na svobodu shromažďování a sdružování zakotveného v čl. 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou se naše republika rozhodla dodržovat a uznávat.

Ovšem vzájemná spolupráce různých mysliveckých organizací sdružených v nějaké profesní komoře a vzájemný respekt by jistě přinesly významný efekt ve vztahu k posílení postavení myslivců ve společnosti jako osob, které ve svém volném čase rozvíjí záliby a zájmy ve prospěch myslivosti, ochrany přírody, lovecké kynologie, sokolnictví, střelectví apod. a využívají svých schopností a zájmu o myslivost ve sportovních, uměleckých a kulturních oblastech a jsou v neposlední řadě ochránci přírody a všech druhů zvěře.

Monopolizování postavení jekéhokoliv subjektu v oblasti myslivosti na úkor jiných je jen na škodu věci a zájmu všech myslivců a vzbuzuje nedůvěru ze strany laické veřejnosti i řadových myslivců.

Mgr. Miroslav Drahota, v.r.

Předseda Klubu Svatého Eustacha, z.s.

 

Usnesení z volebního jednání.pdf (356422)