Informace o nás

Cíle, poslání a principy Spolku

  1. Klub Svatého Eustacha, z. s.  je otevřený spolek pro všechny fyzické a právnické osoby zabývající se výkonem práva myslivosti a loveckou kynologií,  myslivecké odborníky, myslivecké kynology, mladé myslivce a adepty myslivosti a přátele myslivosti a myslivecké kynologie
  2. Spolek má celostátní působnost a má za cíl vychovávat nové generace myslivců – ochránců přírody a myslivecké kynology a to ve smyslu tradic českých myslivců, křesťanské víry a etiky, s odkazem na činnost Schwarzenberských myslivců, kteří založili v roce 1692 vůbec první organizaci myslivců v Čechách a říkali si Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha.
  3. Spolek má, v souvislosti se svým posláním, za cíl ovlivňovat veřejné mínění ve vztahu k myslivosti a prezentovat myslivce jako osoby, které ve svém volném čase rozvíjí záliby a zájmy ve prospěch myslivosti, ochrany přírody, lovecké kynologie, sokolnictví, střelectví apod. a využívají svých schopností a zájmu o myslivost ve sportovních, uměleckých a kulturních oblastech a jsou v neposlední řadě ochránci přírody a všech druhů zvěře.
  4. Spolek usiluje o rozvoj myslivecké kynologie, a na základě pověření Ministerstva zemědělství organizuje a provádí zkoušky loveckých psů z výkonu podle vlastních Pravidel, které jsou v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 449/2001 Sb. zákon o myslivosti v posledním platném znění a ve znění prováděcích předpisů (Vyhláška č. 362/2013 Sb.). Spolek bude podporovat účast na mezinárodních soutěžích, popřípadě je organizovat ve spolupráci s příslušnou kynologickou organizací a provozovat výcviková zařízení. Spolek má v této souvislosti za cíl vychovávat a školit své vlastní rozhodčí z výkonu loveckých psů a vést vlastní seznam těchto rozhodčích, bez nutnosti jejich členství v jakékoliv další myslivecké organizaci.

Registrace spolku

Klub Svatého Eustacha byl původně zaregistrován ke dni 11. 9. 1992 Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VSC/1-14948/92-R jako lovecký klub, který sdružuje české občany, myslivecké odborníky, mladé myslivce a adepty myslivosti. Jeho činnost nebyla nikdy ukončena a spolek tedy fakticky nadále existuje pod přiděleným IČ: 489 25 977 a je registrován ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, položce 4002 od 1. 1. 2014. 

Klub Svatého Eustacha původně založený ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Po schválení "Nových stanov" byl spolek nově přeregistrován v souladu s platnou legislativou jako

Klub Svatého Eustcha, z.s., IČ: 489 25 977 - viz. Spolkový registr na webu Ministerstva spravedlnosti ČR

 

Naši přátelé

Všechny fyzické a právnické osoby zabývající se výkonem práva myslivosti a loveckou kynologií,  myslivečtí odborníci, myslivečtí  kynologové, mladí myslivci a adepti myslivosti a přátele myslivosti a myslivecké kynologie bez rozdílu členství v jakékoliv myslivecké oraganizaci.

 

Myslivecké desatero:


I. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychováván a poučen byl!
II. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!
III. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!
IV. Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!
V. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovívavý! Buď však opatrný!
VI. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!
VII. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!
VIII. Zachovávej naše dobré české zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!
IX. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!
X. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náši patron -  sv. Eustach  ochráncem!

Česká mluva myslivecká od Ing. Dr Karla Šimana z roku 1946: "Na myslivecký pozdrav LOVU ZDAR nebo na lesnický LESU ZDAR! nebo LESU A LOVU ZDAR! odpověď zní vždy jen ZDAR! neb LOVU ZDAR! (nikoliv Lovčí nebo Lovcův dík apod)".